Quản lý dược
  • Các học viên đã ghi danh: 210
Dược lâm sàng
  • Các học viên đã ghi danh: 273
Dược lý
  • Các học viên đã ghi danh: 134
Hóa dược
  • Các học viên đã ghi danh: 158
Bào chế - Công nghiệp dược
  • Các học viên đã ghi danh: 202
 Thực vật - Dược liệu
  • Các học viên đã ghi danh: 153
Phân tích - Kiểm nghiệm
  • Các học viên đã ghi danh: 166
Hóa sinh - Vi sinh - Ký sinh
  • Các học viên đã ghi danh: 112